شرکت خدمات مسافرت هوایی و گردشگری و ریلی سپنتاپرواز سوداشرکت خدمات مسافرت هوایی و گردشگری و ریلی سپنتاپرواز سودا
فراموشی رمز عبور ؟

قشم

هتل *۳ کیمیا 

سوئیت
۱خوابه
۵ نفر
کانکت
۲ خوابه ۴ نفره
۴تخته ۳ تخته ۲ تخته تعداد شب اقامت تاریخ
۲۳۱۰ ۲۴۱۵ ۲۳۱۰ ۲۴۰۰ ۲۵۷۰ ۴ شب ۲۹/۱۲ تا ۴/۱
۲۴۱۵ ۲۵۵۰ ۲۴۱۵ ۲۵۲۰ ۲۷۳۰ ۵ شب ۲۹/۱۲ تا ۵/۱
* ۱۵۵۰ * ۱۵۴۰ ۱۶۶۰ ۳ شب ۴/۱ تا ۷/۱
* ۱۷۹۰ * ۱۷۷۰ ۱۹۴۰ ۴ شب ۴/۱ تا ۸/۱
* ۱۵۰۰ * ۱۴۸۰ ۱۶۱۰ ۳ شب ۵/۱ تا ۸/۱
* ۱۷۸۵ * ۱۷۷۰ ۱۹۳۵ ۴ شب ۵/۱ تا ۹/۱
* ۱۶۰۰ * ۱۵۹۰ ۱۷۲۰ ۳ شب ۷/۱ تا ۱۰/۱
* ۱۷۹۰ * ۱۷۶۵ ۱۹۳۵ ۴ شب ۷/۱ تا ۱۱/۱
۱۴۲۰ ۱۵۰۰ ۱۴۲۰ ۱۴۸۰ ۱۶۱۰ ۳ شب ۸/۱ تا ۱۱/۱
۱۶۳۰ * ۱۶۳۰ ۱۷۲۰ ۱۸۸۰ ۴ شب ۸/۱ تا ۱۲/۱
۱۵۳۰ ۱۶۰۰ ۱۵۳۰ ۱۵۹۰ ۱۷۲۰ ۳ شب ۹/۱ تا ۱۲/۱
۱۷۴۰ ۱۸۴۰ ۱۷۴۰ ۱۸۲۰ ۱۹۸۵ ۴ شب ۱۱/۱ تا ۱۵/۱
۱۴۷۰ ۱۵۵۰ ۱۴۷۰ ۱۵۴۰ ۱۶۶۰ ۳شب ۱۲/۱ تا ۱۵/۱

هتل *۴  خلیج فارس

کودک
۲-۵
سوئیت
۱ خوابه ۳ نفره
سوئیت ۱ خوابه ۲ نفره ۲ تخته تعداد شب اقامت تاریخ
۱۱۵۰ ۱۷۷۵ ۱۹۸۰ ۱۸۴۰ ۳ شب ۲۸/۱۲ تا ۲/۱
۱۳۰۰ ۲۲۴۵ ۲۵۴۰ ۲۳۴۰ ۴ شب ۲۸/۱۲ تا ۳/۱
۱۱۵۰ ۱۷۷۵ ۱۹۸۰ ۱۸۴۰ ۳ شب ۲/۱ تا ۵/۱
۱۱۰۰ ۲۰۳۵ ۲۳۳۰ ۲۱۳۰ ۴ شب ۲/۱ تا ۶/۱
۹۵۰ ۱۸۸۰ ۲۱۸۰ ۱۹۷۰ ۳ شب ۳/۱ تا ۶/۱
۹۰۰ ۲۱۳۰ ۲۵۴۰ ۲۲۶۰ ۴ شب ۳/۱ تا ۷/۱
۸۰۰ ۱۷۲۰ ۲۰۲۰ ۱۸۲۰ ۳ شب ۵/۱ تا ۸/۱
۸۵۰ ۲۰۸۰ ۲۴۸۰ ۲۲۱۰ ۴ شب ۵/۱ تا ۹/۱
۹۰۰ ۱۸۲۰ ۲۱۲۰ ۱۹۲۰ ۳ شب ۶/۱ تا ۹/۱
۸۵۰ ۲۰۸۰ ۲۴۸۰ ۲۲۱۰ ۴ شب ۶/۱ تا ۱۰/۱
۹۰۰ ۱۸۲۵ ۲۱۳۰ ۱۹۲۰ ۳ شب ۷/۱ تا ۱۰/۱
۸۵۰ ۲۳۹۰ ۲۸۹۰ ۲۲۵۰ ۵ شب ۸/۱ تا ۱۳/۱
۹۰۰ ۲۱۳۰ ۲۵۳۰ ۲۲۶۰ ۴ شب ۹/۱ تا ۱۳/۱
۸۵۰ ۱۷۷۰ ۲۰۷۰ ۱۸۷۰ ۳ شب ۱۰/۱ تا ۱۳/۱

هتل *۳ سما ۱

 

کودک
۲-۵
بدون تخت
۳ تخته طبقات بالا ۲ تخته طبقات بالا سوئیت
۲ خوابه
۵ نفر
سوئیت
۲ خوابه ۴ نفره
سوئیت ۱ خوابه ۳ نفره ۳ تخته

 

۲ تخته مدت
اقامت
تاریخ
۱۱۵۰ ۱۸۵۰ ۱۹۸۰ * * * * * ۳ شب ۲۸/۱۲ تا ۲/۱
۱۳۰۰ ۲۲۴۰ ۲۴۰۰ * * * * * ۴ شب ۲۸/۱۲ تا ۳/۱
۱۴۵۰ ۲۱۶۵ ۲۲۹۰ ۲۰۳۰ ۲۰۷۰ ۲۱۸۰ ۲۰۷۰ ۲۱۸۰ ۳ شب ۲۹/۱۲ تا ۳/۱
۱۴۵۰ ۲۳۹۵ ۲۵۷۰ ۲۲۱۰ ۲۲۷۰ ۲۴۲۰ ۲۲۷۰ ۲۴۲۰ ۴ شب ۲۹/۱۲ تا ۴/۱
۹۵۰ ۱۶۴۰ ۱۷۷۰ * * * * * ۳ شب ۲/۱ تا ۵/۱
۹۰۰ ۱۸۲۰ ۱۹۸۵ * * * * * ۴ شب ۲/۱ تا ۶/۱
۹۵۰ ۱۶۴۰ ۱۷۷۰ ۱۵۰۰ ۱۵۵۰ ۱۶۵۰ ۱۵۵۰ ۱۶۵۰ ۳ شب ۳/۱ تا ۶/۱
۹۰۰ ۱۸۲۰ ۱۹۸۵ ۱۶۴۰ ۱۶۹۵ ۱۸۴۰ ۱۶۹۵ ۱۸۴۰ ۴ شب ۳/۱ تا ۷/۱
۸۵۰ * * ۱۳۹۵ ۱۴۴۰ ۱۵۵۰ ۱۴۴۰ ۱۵۵۰ ۳ شب ۴/۱ تا ۷/۱
۸۵۰ * * ۱۵۸۰ ۱۶۴۰ ۱۷۹۰ ۱۶۴۰ ۱۷۹۰ ۴ شب ۴/۱ تا ۸/۱
۹۰۰ ۱۵۹۰ ۱۷۲۰ ۱۴۵۰ ۱۴۹۵ ۱۶۰۰ ۱۴۹۰ ۱۶۰۰ ۳ شب ۶/۱ تا ۹/۱
۸۵۰ ۱۷۶۵ ۱۹۳۵ ۱۵۸۰ ۱۶۴۰ ۱۷۸۵ ۱۶۴۰ ۱۷۸۵ ۴ شب ۶/۱ تا ۱۰/۱
۹۰۰ ۱۵۹۰ ۱۷۲۰ ۱۴۵۰ ۱۵۰۰ ۱۶۰۰ ۱۴۹۰ ۱۶۰۰ ۳ شب ۷/۱ تا ۱۰/۱
۸۵۰ ۱۷۷۰ ۱۹۴۰ ۱۵۸۰ ۱۶۴۰ ۱۷۸۵ ۱۶۴۰ ۱۷۹۰ ۴ شب ۷/۱ تا ۱۱/۱
۸۵۰ * * ۱۳۴۵ ۱۴۰۰ ۱۵۰۰ ۱۴۰۰ ۱۵۰۰ ۳ شب ۸/۱ تا ۱۱/۱
۸۰۰ * * ۱۵۳۰ ۱۵۹۰ ۱۷۴۰ ۱۵۹۰ ۱۷۴۰ ۴ شب ۸/۱ تا ۱۲/۱
۹۰۰ ۱۸۲۰ ۱۹۸۵ ۱۶۳۵ ۱۶۹۵ ۱۸۴۰ ۱۶۹۵ ۱۸۴۰ ۴ شب ۱۱/۱ تا ۱۵/۱
۸۰۰ * * ۱۳۴۵ ۱۴۰۰ ۱۵۰۰ ۱۳۹۰. ۱۵۰۰ ۳ شب ۱۲/۱ تا ۱۵/۱