شرکت خدمات مسافرت هوایی و گردشگری و ریلی سپنتاپرواز سوداشرکت خدمات مسافرت هوایی و گردشگری و ریلی سپنتاپرواز سودا
فراموشی رمز عبور ؟

دبی ویژه نوروز ۱۳۹۸ با پرواز ایران ایر

                           توردبی
۷شب و ۸ روز 
                         ۴ شب 
                                        ۳ و ۱۰ فروردین 

 

HOTEL SERVICE DBL SNG CHD(W.B) CHL(N.B)
Golden Square Dubai *۲ BB ۵۰۵۰ ۶۵۰۰ ۴۹۵۰ ۴۶۰۰
 Sadaf Dubai *۳ BB ۵۶۰۰ ۶۹۰۰ ۵۵۰۰ ۴۶۰۰
Black Stone Dubai *۴ BB ۵۹۰۰ ۷۴۰۰ ۵۸۰۰ ۴۶۰۰
sun and sands sea view hotel Dubai *۳ BB ۵۹۰۰ ۷۴۰۰ ۵۸۰۰ ۴۶۰۰
Avenue Dubai *۴ BB ۶۲۰۰ ۸۰۱۰ ۶۱۰۰ ۴۶۰۰
Flora Grand Dubai *۴ BB ۶۵۰۰ ۸۵۰۰ ۶۴۰۰ ۴۶۰۰
Grand Excelsior Deira Dubai *۴ BB ۶۵۰۰ ۸۳۰۰ ۶۴۰۰ ۴۶۰۰
Coral Dubai Deira *۴ BB ۶۶۰۰ ۸۷۰۰ ۶۵۰۰ ۴۶۰۰
Carlton Palace Dubai *۵ BB ۶۹۰۰ ۸۹۰۰ ۶۸۰۰ ۴۶۰۰
Avani Deira Dubai  *۵ BB ۷۵۰۰ ۱۰۵۰۰ ۷۴۰۰ ۴۶۰۰
Crowne Plaza Dubai *۵ BB ۷۸۰۰ ۱۱۰۱۰ ۷۷۰۰ ۴۶۰۰
 Millennium Plaza Dubai *۵ BB ۷۹۰۰ ۱۱۰۱۰ ۷۸۰۰ ۴۶۰۰
Canal Central Dubai *۵ BB ۷۹۰۰ ۱۱۰۱۰ ۷۸۰۰ ۴۶۰۰
 Fairmont Dubai *۵ BB ۸۸۰۰ ۱۲۹۰۰ ۸۷۰۰ ۴۶۰۰
 Fairmont The Palm Dubai *۵ BB ۱۳۹۰۰ ۲۴۳۰۰ ۱۳۸۰۰ ۴۶۰۰

 

 

                              ۵ شب  
                   ۶ فروردین 

 

HOTEL SERVICE DBL SNG CHD(W.B) CHL(N.B)
Golden Square Dubai *۲ BB ۵۳۰۰ ۷۰۱۰ ۵۲۰۰ ۴۶۰۰
 Sadaf Dubai *۳ BB ۶۰۱۰ ۷۶۰۰ ۵۹۰۰ ۴۶۰۰
sun and sands sea view hotel Dubai *۳ BB ۶۳۰۰ ۸۱۰۰ ۶۲۰۰ ۴۶۰۰
Black Stone Dubai  *۴ BB ۶۴۰۰ ۸۵۰۰ ۶۳۰۰ ۴۶۰۰
Avenue Dubai *۴ BB ۶۷۰۰ ۹۱۵۰ ۶۶۰۰ ۴۶۰۰
Grand Excelsior Deira Dubai *۴ BB ۶۹۰۰ ۹۳۰۰ ۶۸۰۰ ۴۶۰۰
Flora Grand Dubai  *۴ BB ۷۰۱۰ ۹۸۰۰ ۶۹۰۰ ۴۶۰۰
Coral Dubai Deira *۴ BB ۷۲۰۰ ۱۰۰۱۰ ۷۱۰۰ ۴۶۰۰
Carlton Palace Dubai *۵ BB ۷۶۰۰ ۱۰۰۶۰ ۷۵۰۰ ۴۶۰۰
Avani Deira Dubai  *۵ BB ۸۲۰۰ ۱۱۰۸۰ ۸۱۰۰ ۴۶۰۰
Crowne Plaza Dubai *۵ BB ۸۵۰۰ ۱۲۰۸۰ ۸۴۰۰ ۴۶۰۰
 Millennium Plaza Dubai *۵ BB ۸۷۰۰ ۱۲۰۹۰ ۸۶۰۰ ۴۶۰۰
 Fairmont Dubai *۵ BB ۹۸۰۰ ۱۵۱۰۰ ۹۷۰۰ ۴۶۰۰
 Fairmont The Palm Dubai *۵ BB ۱۶۳۰۰ ۲۷۸۰۰ ۱۶۲۰۰ ۴۶۰۰

                                 ۶ شب 
                       ۴ و ۷ فروردین
درتاریخ  ۲۹ اسفند شامل ۳۰۰ هزار تومان افزایش نرخ میباشد

 

HOTEL

SERVICE DBL SNG CHD(W.B) CHL(N.B)
Golden Square Dubai *۲ BB ۵۹۰۰ ۷۰۱۰ ۵۸۰۰ ۴۶۰۰
 Fortune Grand Dubai  *۴ BB ۶۵۰۰ ۸۵۰۰ ۶۴۰۰ ۴۶۰۰
 Sadaf Dubai  *۳ BB ۶۵۰۰ ۸۵۰۰ ۶۴۰۰ ۴۶۰۰
sun and sands sea view hotel Dubai *۳ BB ۶۷۰۰ ۸۹۰۰ ۶۶۰۰ ۴۶۰۰
Black Stone Dubai  *۴ BB ۶۹۰۰ ۹۳۰۰ ۶۸۰۰ ۴۶۰۰
 Avenue Dubai  *۴ BB ۷۳۰۰ ۱۰۲۰۰ ۷۲۰۰ ۴۶۰۰
 Flora Grand Dubai  *۴ BB ۷۶۵۰ ۱۱۱۰۰ ۷۵۵۰ ۴۶۰۰
Coral Dubai Deira *۴ BB ۸۰۱۰ ۱۲۱۰۰ ۷۹۰۰ ۴۶۰۰
Carlton Palace Dubai *۵ BB ۸۳۰۰ ۱۲۵۰۰ ۸۲۰۰ ۴۶۰۰
Avani Deira Dubai  *۵ BB ۹۲۰۰ ۱۳۷۰۰ ۹۱۰۰ ۴۶۰۰
Crowne Plaza Dubai *۵ BB ۹۷۰۰ ۱۴۸۰۰ ۹۶۰۰ ۴۶۰۰
 Sheraton Grand Dubai  *۵ BB ۱۰۰۱۰ ۱۵۵۰۰ ۱۰۲۰۰ ۴۶۰۰
 Millennium Plaza Dubai  *۵ BB ۱۰۲۰۰ ۱۶۲۰۰ ۹۲۰۰ ۴۶۰۰
 Fairmont Dubai *۵ BB ۱۱۱۰۰ ۱۷۶۰۰ ۱۰۱۰۰ ۴۶۰۰
Millennium Plaza Dubai  *۵ BB ۱۱۳۰۰ ۱۸۰۱۰ ۱۰۳۰۰ ۴۶۰۰
 Fairmont The Palm Dubai *۵ BB ۱۸۰۱۰ ۳۱۸۰۰ ۱۷۰۱۰

۴۶۰۰

نرخ نوزاد ۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان می باشد .
توریسم درهم برای هر شب اقامت در هتل ۳ ستاره ۱۰ درهم در هتل ۴ ستاره ۱۵ درهم پرواز چارتر و غیر قابل استرداد می باشد .

به نفر سوم تخت اضافه سفری تعلق می گردد .

مسئولیت کنترل پاسپورت از هر لحاظ ( حداقل ۶ ماه ) و ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر درخواست کننده می باشد .